PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

In deze privacyverklaring vind je welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt door Maatpak Design en met welk doel.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
– wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
– jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– wij vragen kinderen jonger dan 16 om toestemming van de ouder/verzorger omdat zij de risico’s van gegevensverwerking mogelijk nog niet goed kunnen inschatten.

Wanneer je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Maatpak Design wilt opnemen kun je mailen naar info@maatpakdesign.nl of bellen 06 – 27 27 66 58. Je komt dan in contact met de verantwoordelijke over de verwerking van de persoonsgegevens en privacy- en gegevensbescherming.

Heb je een klacht over ons privacybeleid, of de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Neem dan contact op met de eigenaar van Maatpak Design via ons contactformulier of bellen 06 – 27 27 66 58. Kom je er met ons niet uit? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Naam

Wij ontvangen uiteraard de naam van:
– Onze klanten en mogelijk hun bedrijfsnaam
– Bedrijven of personen waarmee wij samenwerken
– Mogelijk degenen die ons mailen op info@maatpakdesign.nl

Bedrijfsgegevens

Wij ontvangen in sommige gevallen (algemene) bedrijfsgegevens van:
– Onze klanten
– Bedrijven waarmee wij samenwerken

E-mailadres

Wij ontvangen een e-mailadres wanneer jij ons contactformulier invult. Wij gebruiken jouw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen dienstverleningen.

NAW-gegevens

Wanneer je een ontwerp laat maken bij Maatpak Design verwerken wij (wanneer dit gewenst is) de NAW-gegevens van jouw bedrijf in het ontwerp. Wij verwerken deze informatie verder zelf niet.

Telefoonnummer

Wij ontvangen in vrijwel alle gevallen de telefoonnummers van onze klanten. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan als communicatiemiddel.

IBAN

Bij betalingen ontvangen wij de IBAN van klanten. Deze slaan wij niet op en gebruiken wij ook niet voor enig ander doeleinde.

Doeleinden

Maatpak Design verwerkt de bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke dienst of functionaliteit jij gebruikt):
– Om je vragen of opmerking te kunnen beantwoorden
– Om de communicatie goed te laten verlopen

Verstrekking aan derden

Maatpak Design deelt de gegevens die door jou verstrekt zijn alleen wanneer dit noodzakelijk is. Dit houdt in dat de gegevens alleen worden verstrekt wanneer dit nodig is voor het verlenen van de door ons te verlenen dienst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verstrekt aan derden wanneer wij hier wettelijk voor verplicht zijn. Voor het verstrekken van persoonsgegevens sluiten wij altijd een verwerkers-overeenkomst af met de partij die de gegevens ontvangt. Hierin staat dat de derde partij de gegevens niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden en dat de gegevens ook daar beveiligd moeten zijn. Ook staat in het contract dat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Een data lek wordt altijd gemeld bij jou als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Neem bij vragen gerust contact op: