Algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

Art. 1. Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. De informatie op de website www.maatpakdesign.nl is met zorgvuldigheid samengesteld. Maatpak Design wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 2. Copyright, gedeponeerde merken

2.1. De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Maatpak Design worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Maatpak Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of gewenste printmedia en Maatpak Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

2.2. Auteursrecht & Intellectueel eigendom; Het auteursrecht van alle door Maatpak Design ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Maatpak Design. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Maatpak Design worden gewijzigd, gekopieerd, verwijdert of aangepast worden. Maatpak Design is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken als:
– er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

2.3. Maatpak Design behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Art. 3. Privacy

Maatpak Design zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Maatpak Design respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.

Art. 4. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door

Art. 5. Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.

Art. 6. Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Art. 7. Opzegging

Opzegging in geval van tussentijdse opzegging, geeft Maatpak Design naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Art. 8. Beëindiging

Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Maatpak Design het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Maatpak Design op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Art. 9. Drukwerk

Maatpak Design drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Maatpak Design op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Maatpak Design maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Art. 10. Aansprakelijkheid

Maatpak Design is niet aansprakelijk voor:
10.1. Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
10.2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
10.3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Maatpak Design.
10.4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Maatpak Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Maatpak Design is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade. Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Maatpak Design.

Art. 11. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Maatpak Design door zijn eigen leveranciers ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Maatpak Design kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder verplichting tot schadevergoeding.

Art. 12. Reclameren

12.1. Bij gebreke van verplichtingen van Maatpak Design dient opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te declareren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Maatpak Design.
12.2. Indien Maatpak Design de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door opdrachtgever betaalde prijs over het product of de dienst.
12.4. Reclamering schort verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Art. 13. Bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die Maatpak Design maakt, voor de goede uitvoering van de opdracht, voor vergoeding in aanmerking.

Art. 14. Betaling

Maatpak Design stuurt per afgesproken periode (jaarlijks) een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Maatpak Design gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Art. 15. Wijzigingen algemene voorwaarden

15.1. Maatpak Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Maatpak Design of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
15.4. Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Art. 16. Slotbepalingen

– Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
– Gedeeltelijke nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarde gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Maatpak Design.

Volg MaatpakDesign of neem gerust contact op: